Дружествено право, Търговски сделки & Облигационно право

Дружествено право, Търговски сделки & Облигационно право

 • Регистриране на всички видове търговски дружества по българското право, с българско и чуждестранно участие;
 • Преобразуване на търговски дружества; вливане, сливане, разделяне, отделяне;
 • Откриване, закриване на клон на предприятие; вписване на промени в обстоятелствата на дружеството;
 • Покупко-продажба на търговско предприятие, регистриране на особен залог; ипотека, договори с отложено прехвърляне на собствеността, право на задържане;
 • Свикване и провеждане на общите събрания на съдружниците, респективно на акционерите; свикване и провеждане на събрание на органите по управление;  свикване и провеждане на общите събрание на облигационерите;
 • Консултации по всички правни въпроси, свързани с управлението на търговското дружество и стандартите за корпоративно управление, подготовка на всички видове договори и документи, общи условия, писма за намерения, тръжна документация, търговска документация и други, свързани със сферата на дейност на търговеца;
 • Изготвяне на проекти за договори и едностранни сделки;
 • Правни схеми за прехвърляне на вземания и права, поемане на задължения;
 • Консултации във връзка с обезпечения на вземания – ипотеки, залози, особени залози и др.
 • Търговски сделки:
  • продажба
  • наем
  • лизинг
  • доставка; спедиционни договори
  • агентство и разпространение
  • лицензионни и франчайзинг договори
  • договори за управление
  • комисионни договори
 • Изготвяне на всички документи във връзка с прекратяване на дружеството, включително процедури по ликвидация и несъстоятелност.