Трудово и осигурително право

Трудово и осигурително право

 • Изготвяне на:
  • индивидуални и колективни трудови договори
  • длъжностни характеристики
  • правилници за вътрешния трудов ред, вътрешни наредби и инструкции на предприятието
  • оценка на риска
  • здравословни и безопасни условия на труд
 • Консултации във връзка с трудово право на Европейския съюз във връзка с оформянето на бизнес стратегии и инвестиции на корпоративни формирования
 • Консултиране и подпомагане на корпоративни клиенти при наемането на служители, назначаването на управители, получаване на разрешителни за наемане на чуждестранни работници и служители
 • Изготвяне на документи и представителство по повод издаване на разрешение тип Синя карта за упражняване на висококвалифицирана заетост
 • Представителство пред Агенция по заетостта по повод издаване на разрешение тип Синя карта за упражняване на висококвалифицирана заетост
 • Консултиране и правно обслужване във връзка с въпроси относно:
  • отпуски
  • основна структура и допълнителни елементи на трудовото възнаграждения
  • прекратяване на трудовото правоотношение
  • преструктуриране на предприятията и прехвърляне на персонала
  • споразумения за неизвършване на конкурентна дейност
  • колективни уволнения
  • трудова дисциплина