Събиране на вземания

Събиране на вземания

 • Представителство и посредничество при събиране на вземания;
 • Представителство пред нелоялни длъжници;
 • Посредничество в преговори с търговски дружества с цел погасяване на задължения;
 • Посредничество в търговски спорове по неизплатени фактури;
 • Посредничество при сключване на споразумения за разсрочено разплащане и окончателно изплащане на дългове;
 • Водене на съдебни производства по заповед за изпълнение срещу длъжник;
 • Изкупуване на вземания и трудносъбираеми вземания;
 • Водене на искови съдебни производства;
 • Изкупуване на дружества, притежаващи несъбираеми вземания;
 • Консултации във връзка със събиране на дългове и вземания;
 • Представителство пред изпълнителните служби за иницииране на изпълнителни производства по изпълнение на задължения и събиране на вземания;
 • Иницииране и водене на обезпечителни производства – за обезпечение на бъдещ иск и вписване на възбрани и налагане на запор върху сметки.