Процесуално представителство и арбитраж

Процесуално представителство и арбитраж

  • Процесуално представителство по административни, граждански и търговски дела пред всички съдилища в Република България
  • Представителство пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата и пред други арбитражи ad hoc
  • Съдействие в преговори за извънсъдебно разрешаване на спорове
  • Предоставяне на оценка за рисковете при всеки конкретен спор
  • Процесуални действия по обезпечаване изпълнението на съдебните, респ. арбитражни решения, както и обезпечаване събирането на доказателства
  • Процесуално представителство и съдействие при изпълнение на влезли в сила съдебни, респ. арбитражни решения