Право на капиталовите пазари

Право на капиталовите пазари

 • Консултиране и пълно правно обслужване при:
  • Учредяване, лицензиране и промяна в обстоятелства на инвестиционни посредници, управляващи дружества и дружества със специална инвестиционна цел;
  • Изготвяне на цялостната документация и осъществяване на правна подготовка и съдействие за лицензиране от Комисията за финансов надзор;
  • Изготвяне на цялостната документация и осъществяване на правна подготовка и съдействие относно вписване и промени по отношение на лицата, които управляват и контролират инвестиционни посредници, както и към лицата, които притежават квалифицирано участие в инвестиционни посредници;
  • Свикване и провеждане на общи събрания на инвестиционни посредници;
  • Правно обслужване на инвестиционни посредници;
  • Правно обслужване на дружества със специална инвестиционна цел;
  • Правно обслужване на публични дружества и други емитенти;
  • Консултации по изготвяне на периодичната отчетна документация от инвестиционни посредници и изпълнение на други задължения, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
  • Правно съдействие при прехвърляне на пакети акции на публични дружества – участие в преговори и изготвяне на договори.
  • Изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа, заедно с придружаващите ги документи и правно съдействие за одобряване на проспектите от Комисията за финансов надзор;
  • Консултиране на продавачите, кандидати в процедурата по търговото предложение и представителство пред Комисията за финансов надзор;
  • Регистрация на дружествата като емитенти в Комисията за финансов надзор; увеличаване капитала на публични акционерни дружества и дружества със специална инвестиционна цел;
  • Свикване и провеждане на общи събрания на акционерите на публични дружества и заседания на съветите, постигане на акционерни споразумения; консултиране във връзка с правата на управителните и надзорни съвети, задълженията и отговорностите на директора във връзка със специалните изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
  • застраховане, презастраховане, застрахователно посредничество, здравно или пенсионно осигуряване
  • лицензиране на застрахователни дружества
  • общи и специални условия на индивидуални и групови застрахователни договори
  • специфични застрахователни рискове: гаранции, финансови загуби, бизнес-застраховане
  • банково застраховане и възможни начини за предоставяне на финансови и свързани с тях застрахователни продукти;
 • Представителство:
  • по всички производствата пред Комисията за финансов надзор;