Ликвидация и Несъстоятелност

Ликвидация и Несъстоятелност

Ликвидация:
 • мерки за избягване на ликвидация
 • правна защита при открито производство по ликвидация
 • изготвяне на встъпителен баланс на фирмата, на необходимите документи и обявления, удостоверения
 • осребряване и разпределение на имуществото
 • правна помощ и процесуално представителство в производството по ликвидация
Несъстоятелност:
 • правна помощ и процесуално представителство в производството по несъстоятелност, в това число банкова несъстоятелност, несъстоятелност на застрахователни дружества
 • мерки за избягване на несъстоятелността
 • правна защита при открито производство по несъстоятелност
 • изготвяне на оздравителен план и извънсъдебни споразумения
 • завеждане на отменителни искове
 • изготвяне на споразумения с кредиторите
 • представителство в събранията на кредиторите и комитета на кредиторите