Конкуренция и антимонополно право

Конкуренция и антимонополно право

 • Консултации по:
  • съставите на нелоялна конкуренция
  • увреждане на доброто име на конкурентите
  • въвеждане в заблуждение
  • имитация, нелоялно привличане на клиенти
  • заблуждаваща и сравнителна реклама
  • разгласяване на производствени и търговски тайни
 • консултации в областта на концентрацията на стопанската дейност при:
  • сливания
  • вливания
  • придобивания и други случаи, предвидени от Закона за защита на конкуренцията
 • правно съдействие за уведомяване и получаване на разрешение от Комисията за защита на конкуренцията
 • правен анализ и оценка на конкретната пазарна среда въз основа на изследване на националната и международната практика
 • консултиране на дружества с монополно и господстващо положение на пазара
 • консултиране във връзка с ограниченията към забранени споразумения, решения и съгласувани практики, касаещи пряко или непряко регулиране на цени, разпределение на пазари или източници на суровини и други антиконкурентни клаузи
 • консултации по условията за освобождаване от забраната за определени споразумения, решения и съгласувани практики, включително приложимост на групово освобождаване от забраната
 • процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд