Вещно право, Строителство & Инвестиции в недвижими имоти

Вещно право, Строителство & Инвестиции в недвижими имоти

 • Подробни правни анализи и съдействие при:
  • провеждането на преговори и сключването на договори с предмет придобиване и отчуждаване на собствеността и ограничените вещни права
  • проверка на правото на собственост и съществуването на вещни тежести
 • Консултации във връзка с:
  • избора на обекти за инвестиции в страната
  • начини за финансиране на проекти с недвижими имоти, включително по въпроси на съвместни дружества с цел инвестиции и дружества със специална инвестиционна цел
  • планиране на инвестиционния процес
  • изготвяне на план за строителство на проекти, свързани с недвижими имоти
  • управлението на собствеността
 • Изготвяне на:
  • предварителни договори;
  • нотариални актове за придобиване на имоти или учредяване на ограничени вещни права върху тях
  • договори за строителство, промяна на предназначението на земята и урегулиране на земеделски имоти
  • начини за оптимизация на подробния устройствен план
  • договори за строителство на прилежаща инфраструктура, промени в градоустройствените планове
  • учредяване на сервитути
  • наемни договори
  • комисионни договори
  • договори за строителен надзор
 • Пълно правно обслужване при изготвянето на инвестиционни проекти по придобиване и строеж на недвижими имоти;
 • Оценка на статуса на недвижимия имот по обшия устройствен план и максимално допустимите параметри за застрояване;