Банково право

Банково право

 • Правно обслужване на банки и небанкови финансови институции:
  • правна подготовка и съдействие за лицензиране на банки, платежни институции, дружества за електронни пари и други институции от Българска Народна Банка, процедури за извършване на дейност от чуждестранна банка чрез клон
 • Правно обслужване на банкови сделки:
  • договори за кредит
  • акредитиви
  • банкови гаранции
  • факторинг
  • сконтиране на менителнични ефекти
  • договори за банкови кредити и обезпечения; кредитни обезпечения
  • придобиване на мажоритарни пакети от капитала на банки
 • изготвяне на договори, вътрешни правила и процедури за дейността на банката, респ. за клон на чуждестранна банка или дружества по Закона за платежните услуги и платежните системи
 • регулаторни процедури, свързани с небанкови финансови институции
 • процесуално представителство на банки по дела, касаещи банкови операции и сделки
 • Правни анализи и обосновки на кредитни и инвестиционни проекти