Административно право и процес. Данъчно право

Административно право и процес. Данъчно право

 • Консултации, съдействие и представителство в производствата пред различни административни органи:
  • общини
  • местна и централна администрация
  • Комисията за финансов надзор
  • Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
  • Патентното ведомство
  • Българска Народна Банка
  • съдилищата при обжалване на административни откази, действия или бездействия
  • други ведомства и специализирани юрисдикции
 • Изготвяне на необходимите документи за извършване на съответната административна процедура, в това число молби за регистрация, разрешения и лицензии
 • Консултации и представителство при издаване, респективно обжалване на административни актове, наказателни постановления и данъчнооблагателни актове
 • Консултации относно благоприятни данъчни решения
 • Консултации и процесуално представителство по дела от административен, данъчен, наказателно – административен характер
 • Консултации по:
  • ЗОДФЛ и ЗКПО на физически и юридически лица
  • данъчни разпоредби, ДДС, корпоративен данък и данък печалба; данъчно облекчения
  • избягване на двойното данъчно облагане
  • данъчно облекчения при чуждестранни инвестиции
 • Защита срещу:
  • Данъчни облагателни актове
  • Постановления за принудително събиране на данъчни задължения при внос
 • Обща данъчна регистрация и регистрация по ЗДДС и ЗА
 • Възстановяване на ДДС на чуждестранни лица при напускане на страната