Известие за поверителност

Защитата на личните ви данни и доверието Ви са от решаващо значение за нас и за успеха на нашата работа. Ние събираме информация за клиентите си и тук ще очертаем вида на информацията, която събираме, причините за това и какво правим с нея. Също така ще можете да видите как да променяте информацията, която ни предоставяте.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ГРЪНЧАРОВА И СТОЯНОВ”, БУЛСТАТ 176699155, e регистрирано в Софийски градски съд по ф.д. 391/2014г. в регистъра на адвокатските дружества под № 373, том 6, стр. 179, със седалище и адрес на управление гр. София,  1303, район р-н Възраждане, ул. „Шар планина” No 33, офис № 9, телефон тел.: (+359)2 829 43 44, e-mail: office@lawoffice-bg.net.

За да могат клиентите пълноценно да получат предоставените от нас юридически услуги, ние получаваме, съхраняваме и обработваме лична информация. Това известие за поверителност описва как управляваме такава информация, за да гарантираме, че изпълняваме задълженията си да спазваме поверителността на нашите клиенти и че цялата такава информация остава поверителна.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ГРЪНЧАРОВА И СТОЯНОВ” е администратор на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. – Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни.

 

I. Как можете да се свържете с АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ГРЪНЧАРОВА И СТОЯНОВ

Ако имате някакви въпроси относно поверителността на вашите лични данни, можете да се свържете с нас по следните начини:

Лично или с препоръчана поща на нашия адрес: град София 1303, ул. “Шар планина” № 33, ет. 2, офис № 9.

• Като се свържете с нас чрез уебсайта ни lawoffice-bg.net, секция „Контакти”.

• Като се свържете с на телефон (+359)2 829 43 44.

• По електронната ни поща на адрес: office@lawoffice-bg.net.

Ако не сте съгласни с отговора или обратната връзка, които получавате от нас, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни:

• Адрес: бул. Проф. Цветан Лазаров 2, София 1592

• тел. + 359291-53-518

• работно време от 9:00 до 17:30 часа

• e-mail: kzld@cpdp.bg

• Уебсайт: www.cpdp.bg

За повече подробности можете да посетите уебсайта на Комисията за защита на личните данни на Република България на адрес www.cpdp.bg.

 

II. Как и защо използваме вашите лични данни

Събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Разбираме, че обработването на личните Ви данни е по конкретна причина и не може да бъде правено без ограничение.

Ние събираме и обработваме вашите лични данни по различни причини и разчитаме на различни правни основания, за да използваме тази информация, като например използваме информацията относно личните ви данни, за да ви предоставяме консултации и правни услуги, да гарантираме, че ви предоставяме възможно най-добрите услуги, за да предотвратим неоторизиран достъп до Вашите данни и да изпълняваме нашите законови задължения.

Това известие за поверителност на личните данни има за цел да ви обясни как и защо обработваме вашите лични данни.

1. За изпълнение на договор или в рамките на преддоговорни отношения.

Преди да ви предоставим желаната от вас услуга или консултация, следва да съберем някои лични данни, за да обработим вашите искания. Това включва, например събиране и обработване на информация за вашите имена, телефон, адрес, email адрес, идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ или друг идентифициращ номер).

Целта на събирането на тази информация е да ви идентифицираме като потенциални клиенти, за да отговорим на вашите въпроси, да Ви предоставим възложените от вас услуги и да изпълним сключените с вас договори.

Ако решите да не предоставите някаква информация, това може да означава, че не може да използвате нашите услуги, съответно че не можем да Ви предоставим търсената от вас помощ.

Ние поддържаме информацията възможно най-актуална и ще отразим всяка корекция, като например Вашия телефонен номер или адрес, когато ни уведомите, че е настъпила промяна.

2. За изпълнение на законови задължения.

От нас се изисква да обработваме вашата лична информация, за да спазим определени нормативни задължения, например:

• предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;

• задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

• задължения предвидени в Закона за адвокатурата и Закона за мерките срещу изпиране на пари;

• предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;

3. Когато сте ни предоставили съгласие

В някои случаи обработваме вашите лични данни само при предварително съгласие. Съгласието е отделна причина за обработката на вашите лични данни и в тях е посочена целта на обработката.

 

III. Каква лична информация събира АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ГРЪНЧАРОВА И СТОЯНОВи как я използва

Информацията, която съхраняваме за Вас обхваща: име, адрес, и-мейл, идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ или друг идентифициращ номер), участия в търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел или форми на сдружения, собственост на недвижими имоти, вещи или ценни книги, служебно положение, състояние по сключени от вас договори, отношенията Ви с трети лица и др.

Ние ще изискаме тази информация от Вас чрез: нашия уебсайт с адрес www.lawoffice-bg.net, както и лично от вас при посещение на нашия на адрес: град София 1303, ул. “Шар планина” № 33, ет. 2, офис № 9.

Събираме информация и индиректно чрез използването на “бисквитки”, които са разгледани по-долу в настоящото Известие.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ГРЪНЧАРОВА И СТОЯНОВ” няма клиенти и не събира лични данни за деца на възраст под 18 години.

 

IV. Можете да контролирате личната информация, която сте предоставили на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ГРЪНЧАРОВА И СТОЯНОВ

Когато вашите лични данни се обработват във връзка с предоставяните от нас услуги, вие имате право на определени законово регламентирани права. Тези права ви позволяват да упражнявате контрол върху начина, по който се обработват вашите лични данни. Можете да упражните тези права безплатно (при определени изключителни обстоятелства може да бъде начислена разумна такса или може да откажем да предприемем поисканите от вас действия). Може да се наложи да ви помолим да потвърдите самоличността си, като поискаме допълнителна информация/документи от вас. Щом установим самоличността ви, ще отговорим на повечето Ви искания без неоправдано забавяне и в рамките на един месец. АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ГРЪНЧАРОВА И СТОЯНОВ” ще предприеме действия във връзка с искането за коригиране на личните Ви данни в рамките на 10 календарни дни. Тези периоди могат да бъдат удължени при изключителни обстоятелства и ние ще Ви информираме за удължаването заедно с обяснение на причините, които са го породили.

Имате право на:

1. Достъп до личните ви данни

Можете да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас и да получите достъп до личните данни, които държим за вас, като се свържете с нас с молба за достъп до данни, като използвате нашия уебсайт с адрес www.lawoffice-bg.net, както и при посещение на нашия адрес: град София 1303, ул. “Шар планина” № 33, ет. 2, офис № 9 и след като установим че искането произлиза действително от Вас.

2. Коригиране / ограничаване / изтриване на личните си данни

Ако смятате, че определени лични данни, които държим за вас, са неточни или не са актуални, можете да поискате данните, да бъдат коригирани по всяко време при посещение на нашия адрес: град София 1303, ул. “Шар планина” № 33, ет. 2, офис № 9 и след като установим че искането произлиза действително от Вас.

Ако оспорите точността на съхраняваната информация, може да поискате да ограничим обработването на тази информация, докато искането Ви се разглежда.

Ако подозирате, че обработваме определена информация без основателна причина или че вече нямаме право да използваме личните ви данни, може също така да поискате тези лични данни да бъдат изтрити.

Възможно е да има случаи, при които правото на изтриване не може да бъде упражнено и обработването ще е необходимо:

• за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

• когато това би ни попречило да изпълним договорните си задължения към вас;

• за спазване на правно задължение, което е предмет на правото на Европейския съюз или на Република България, което се прилага спрямо нас, или за изпълнение на задача, изпълнявана в обществен интерес или при упражняване на нашата публична власт;

• за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Можете да поискате ограничаване на обработващите се данни ако:

• оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или

• обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

• повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

• сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Ние настояваме да ни информирате за всяка промяна в личните Ви данни, за да можем да поддържаме данните в нашите системи актуални и точни.

3. Оттегляне на съгласието Ви

Винаги, когато ни предоставите съгласието си да обработваме личните ви данни, имате право да оттеглите това съгласие по всяко време като използвате нашия уебсайт с адрес www.lawoffice-bg.net, както и при посещение на нашия адрес: град София 1303, ул. “Шар планина” № 33, ет. 2, офис № 9. Ако оттеглите съгласието си (и ако няма друго основание да продължим да обработваме данните Ви), имате право да поискате и личните Ви данни да бъдат изтрити. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на всяка обработка, предприета от нас въз основа на Вашето съгласие преди оттеглянето му.

4. Възражение срещу обработване на лични данни

Клиентите ни имат право, по всяко време и на основания, свързани с тяхната конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до тях.

Ако не сте съгласни с начина, по който обработваме определени данни, можете да оспорите това чрез нашия уебсайт с адрес www.lawoffice-bg.net, както и при посещение на нашия адрес: град София 1303, ул. “Шар планина” № 33, ет. 2, офис № 9 и след като установим че искането произлиза действително от Вас. В такива случаи ще Ви предоставим подробности относно обосновката за обработката на личните ви данни.

В определени случаи това право е безусловно и винаги ще преустановим обработката на данни при направено възражение от клиентите.

В останалите случаи, в зависимост от естеството на възражението и обстоятелствата, изложени от съответния клиент, ние ще извършим вътрешна проверка относно възражението и ще се произнесем по него в съответствие с този раздел, като:

• уведомим клиента, че ще преустановим обработката на неговите лични данни;

• мотивирано откажем да преустановим обработката на неговите лични данни, при наличие на законово основание за това.

5. Възможност Вашите лични данни да бъдат прехвърлени в електронна форма

Можете (в определени случаи) да поискате личните Ви данни да бъдат прехвърлени на Вас или на друг доставчик на стоки и услуги или друг администратор на лични данни, така че да можете да съхранявате и използвате повторно вашите лични данни. Ние няма да бъдем по никакъв начин отговорни за каквито и да е вреди или загуби, претърпени или понесени от вас и/или определения администратор на данни в резултат на неправилно използване на личните данни при и след получаването им от нас.

6. Право на жалба

Ако смятате, че нарушаваме приложимото законодателство, моля, свържете се с нас, за да изясним проблема. Разбира се, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба до регулаторен орган в рамките на ЕС.

7. Как да упражнявате правата си.

Можете да упражнявате посочените по-горе права безплатно, като се свържете с нас, като използвате нашия уебсайт с адрес www.lawoffice-bg.net, както и при посещение на нашия адрес: град София 1303, ул. “Шар планина” № 33, ет. 2, офис № 9.

Препоръчваме Ви да предоставите колкото е възможно повече подробности във Вашата кореспонденция с нас, за да можем да се справим бързо и ефективно с Вашето искане. Може да бъдете помолени да предоставите доказателство за идентификация и / или допълнителна информация, за да потвърдим самоличността си, когато правите такова искане.

 

V. Сигурност и поверителност

Ние използваме ралични технологии и процедури, за да защитим вашите лични данни от неоторизирани достъп, използване или разкриване. Също така предприемаме стъпки, за да гарантираме, че само оторизирани лица имат достъп до вашите лични данни.

Разполагаме със системи и процедури за предотвратяване на неоторизиран достъп, неправилно модифициране или оповестяване, злоупотреба или загуба на информация.

Само оторизирани служители имат достъп до личните Ви данни, ако тези данни са от значение за изпълнението на техните задължения.

Използваме вътрешни технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни от неоторизиран достъп, за поддържане на точността на данните и за гарантиране на правилното използване на вашите лични данни.

Ние няма да предаваме Вашата лична информация на трети държави или международни организации.

 

VI. Бисквитки

За какво се използват „бисквитките“?

Ние използваме „бисквитки“ технология в нашата интернет страница за събиране на информация. ‘Cookie’ или “Бисквитката” е малък файл с данни, който уебсайтът съхранява на твърдия диск на компютъра ви, за да поддържа записи, когато посещавате уебсайта. Бисквитките се използват и при подготовката на анонимни статистики, които ни помагат да разберем как даден потребител предпочита да използва сайта ни, позволявайки ни да подобрим структурата и съдържанието му, изключвайки идентифицирането на личността на потребителя.

Повече информация относно тази технология може да откриете в секцията „бисквитки”.

 

VII. Споделяме ли Вашата лична информация?

Ние предоставяме вашата лична информация на трети страни-получатели и основната ни цел е да ви предложим качествено, бързо и цялостно обслужване, като се грижим за услугите, които предлагаме, за да отговорим на вашите очаквания. Ние не предоставяме вашите лични данни на трети страни, преди да сме сигурни, че са предприети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, тъй като упражняваме строг контрол, за да постигнем тази цел. В този случай оставаме отговорни за поверителността и сигурността на вашите данни.

Предоставяме лични данни на следните категории получатели/администратори на лични данни:

• служители и управленски персонал на дружеството;

• обработващи личните данни от наше име;

• органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

Обработващите лични данни са лица, които обработват лични данни от името и по възлагане на Адвокатско дружество „Грънчарова и Стоянов” въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от нас. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на Адвокатско дружество „Грънчарова и Стоянов”.

Предприемаме необходимите мерки, за да осигурим, че ангажираните обработващи спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите ни, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

Примери за обработващи лични данни:

• доставчици на куриерски услуги;

• доставчици на услуги по внедряване и/или поддръжка на информационни системи, които понякога е необходимо да достъпят лични данни, които се обработват в съответните системи, за целите на предоставяне на услугите;

• пощенски оператори;

• банки за обслужване на плащанията;

• агенции за преводи и легализация;

• лица, предоставящи счетоводни и други консултантски услуги.

Във връзка с предоставянето на нашите професионални услуги, можем да разкрием съответните лични данни на съдилищата или арбитражните съдилища или на съответните държавни органи, когато това е необходимо или препоръчително с оглед нашата професионална преценка за защита на вашите интереси.

В някои случаи може да получим данни от личен характер, необходими за осъществяване на възложените дейности от нашите клиенти. В този случай ние обработваме лични данни в качеството си на „обработващ лични данни”. Като такива разбираме нашите задължения във връзка с осигуряване защита на предоставените ни данни, като предприемаме необходимите мерки, за стриктно спазване на законодателството за защита на личните данни и инструкциите на администратора.

 

VIII. Колко дълго ще запазим Вашата лична информация?

Колко време се съхранява определена лична информация зависи от естеството на информацията, която държим и от целите, за които се обработват тези лични данни. По правило спираме да използваме Вашите лични данни за целите на договорните отношения след прекратяването на договора с вас, но ние не изтриваме данните веднага.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ГРЪНЧАРОВА И СТОЯНОВ” определя подходящите периоди на запазване, като се вземат предвид законовите ни задължения. По правило, прекратяваме използването на Вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме до прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за адвокатурата (5 години), по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (50, 10 или 3 години), в определени случай, уредени в Закона за мерките срещу изпиране на пари (5 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).

Трябва да отбележим, че няма да изтрием или анонимизираме вашите лични данни, ако това е необходимо за насрещните съдебни, административни или производства, свързани с вашата жалба.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ГРЪНЧАРОВА И СТОЯНОВ” е въвело процедури, които да гарантират, че досиетата се почистват редовно и че личната информация не се съхранява повече от необходимото.

 

IX. Актуализации на Известието за поверителност на лични данни.

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящото Известие за поверителност на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, може да публикуваме съобщение за направените промени в нашата интернет  страница.

Приканваме Ви редовно да преглеждате актуалния вариант на Известието за поверителност на личните данни, за да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

Това Известие за поверителност бе актуализирано за последен път на 23.05.2018 г.

Всички текстове или части от текст, както и изображения в този уеб сайт са притежание на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ГРЪНЧАРОВА И СТОЯНОВ” и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

Потребителите и посетителите нямат право да копират и използват информация от сайта, включително и настоящото Извести за поверителност без знанието и изричното писмено разрешение на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ГРЪНЧАРОВА И СТОЯНОВ”.

Всички права са запазени.